Privatumo politika

Privatumo politika

Privatumo politika

Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) pateikiama informacija apie tai, kaip advokatė Giedrė Rimkūnaitė-Manke (toliau – Advokatė) tvarko Jūsų asmens duomenis jos vykdomoje advokatės veikloje bei interneto svetainėje https://giedre.legal (toliau – Svetainė).

Su Advokate galite susisiekti šiais kontaktais:

Tel.: +37061812528
El. paštas:          giedre@giedre.legal

Privatumo politikoje neapibrėžtos didžiąja raide rašomos sąvokos turi Advokatės bendrosiose teisinių paslaugų teikimo sąlygose nurodytas reikšmes.

Kokius Jūsų asmens duomenis Advokatė tvarko?

Advokatė jos vykdomoje advokatės veikloje bei Svetainėje tvarko asmens duomenis toliau nurodytais tikslais.

 1. Tikslas: Teisinių paslaugų teikimas

  • Tvarkomi asmens duomenys: Kliento asmens duomenys (kai Klientas yra fizinis asmuo) ar Kliento (juridinio asmens) atstovo asmens duomenys: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, adresas, kiti teisinių paslaugų sutartyje esantys asmens duomenys; taip pat kiti Kliento pateikti asmens duomenys (pavyzdžiui, informacija apie jo vykdomą veiklą, santykius su kitais asmenimis) bei duomenys, kuriuos Advokatė surenka iš kitų šaltinių, teikdama teisines paslaugas (pavyzdžiui, iš viešai prieinamų šaltinių, registrų ir kt.).

  • Teisinis pagrindas: Sutartis ir/ar siekis imtis veiksmų asmens prašymu prieš sudarant sutartį (kai Klientas – fizinis asmuo), ir/ar teisės aktuose nustatytų prievolių vykdymas, ir/ar teisėtas interesas vykdyti veiklą ir teikti teisines paslaugas.

  • Specialių kategorijų asmens duomenys: Teisinių paslaugų teikimo tikslu Advokatė gali tvarkyti ir specialių kategorijų asmens duomenis. Tai daroma tik esant aiškiam Jūsų sutikimui ir/ar siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti Jūsų teisinius reikalavimus ir/ar tais atvejais, kai šiuos duomenis Jūs esate akivaizdžiai paskelbę viešai.

  • Saugojimo laikas: 10 metų po teisinių paslaugų sutarties galiojimo pabaigos, išskyrus atvejus, kai tokių asmens duomenų ilgesnį saugojimo terminą nustato įstatymai ir/ar kiti teisės aktai.

 2. Tikslas: Pinigų plovimo prevencija ir sankcijų kontrolė

  • Tvarkomi asmens duomenys: Kliento, jo atstovų, darbuotojų, galutinių naudos gavėjų, jų šeimos narių: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, asmens kodas, pilietybė, gyvenamosios vietos adresas, asmens tapatybės dokumento duomenys (dokumento pavadinimas, numeris, galiojimo data, dokumentą išdavusi valstybė), informacija ar asmuo ar jo šeimos nariai yra politikoje dalyvaujantys asmenys, pajamų šaltinis ir kiti duomenys.

  • Teisinis pagrindas: Teisinės prievolės vykdymas ir/ar teisėtas interesas vykdyti veiklą.

  • Saugojimo laikas: 8 metus po teisinių paslaugų sutarties galiojimo pabaigos, išskyrus atvejus, kai tokių asmens duomenų ilgesnį saugojimo terminą nustato įstatymai ir/ar kiti teisės aktai.

  • Advokatei gali būti taikoma pareiga įstatymų nustatytais atvejais pranešti informaciją kompetentingoms institucijoms.

 3. Tikslas: Komunikacija su Svetainės lankytojais

  • Tvarkomi asmens duomenys: Vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas.

  • Teisinis pagrindas: Siekis imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį arba teisėtas interesas vykdyti veiklą ir/ar užtikrinti kokybę.

  • Saugojimo laikas: 1 metus po užklausos išsprendimo dienos.

 4. Tikslas: Pasiūlymų, naujienų, informacijos apie renginius teikimas

  • Tvarkomi asmens duomenys: Vardas, pavardė, el. paštas, tel. numeris.

  • Teisinis pagrindas: Sutikimas arba teisėtas interesas siūlyti panašias paslaugas Klientams.

  • Saugojimo laikas: Teisinių paslaugų galiojimo laikotarpis ir 6 mėnesiai po jo pabaigos (kai tvarkoma sutikimo, duoto pasirašant Teisinių paslaugų teikimo sutartį, pagrindu); 2 metai po sutikimo gavimo (kai tvarkoma sutikimo, gauto kitais atvejais, pagrindu) arba Teisinių paslaugų sutarties galiojimo laikotarpis (kai tvarkoma teisėto intereso pagrindu).

  • Asmens duomenis Advokatė gali perduoti naujienlaiškių siuntimo sprendimui.

 5. Tikslas: Verslo dokumentų rengimo įrankio „Dokas“ paslaugos

  • Jums naudojantis verslo dokumentų rengimo įrankio „Dokas“ paslaugomis, Advokatė Jūsų asmens duomenis tvarko kartu su Dokas legal, MB (juridinio asmens kodas 306627895, registruotos buveinės adresas šv. Antano g. 15-1, Didžiasalis, Vilniaus raj.), kaip bendri asmens duomenų valdytojai. Išsami informacija apie asmens duomenų tvarkymą naudojantis verslo dokumentų rengimo įrankio „Dokas“ paslaugomis pateikiama https://dokas.legal/privatumo-politika/.

 6. Tikslas: Socialinių tinklų paskyrų administravimas

  • Tvarkomi asmens duomenys: Unikalus ID, IP adresas, įrenginio informacija.

  • Teisinis pagrindas: Sutikimas arba teisėtas interesas bendrauti su (potencialiais) klientais.

  • Saugojimo laikas: Kol socialinio tinklapio lankytojas yra paskyrų sekėjas.

  • Informaciją, kurią pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis lankydamiesi Advokatės paskyrose (įskaitant pranešimus, bei kitą komunikaciją), Advokatė kontroliuoja bendrai su socialinių tinklų valdytojais, kaip bendri asmens duomenų valdytojai.

  • Šiuo metu Advokatė turi šias paskyras socialiniuose tinkluose:

Perskaitykite trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekite su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

Kam Advokatė gali perduoti Jūsų asmens duomenis?

Advokatė gali Teisinių paslaugų teikimo metu gautus asmens duomenis perduoti nurodytiems asmenims Teisinių paslaugų suteikimo tikslu: (a) tretiesiems asmenims, prieš kuriuos Klientas yra atstovaujamas ar kurie kitaip susiję su Teisinių paslaugų teikimu; (b) teismui, antstoliui, valstybės ar savivaldos institucijai, įstaigai ir/ar organizacijai, arba (c) tretiesiems asmenims, kuriuos Advokatė ar Klientas pasitelkia Teisinių paslaugų ar susijusių paslaugų teikimui (pavyzdžiui, kitiems advokatams, advokatų kontoroms ar profesinėms bendrijoms, užsienio valstybės teisininkams ar kitos srities specialistams, mokesčių konsultantams, auditoriams, inžinieriams, vertėjams, turto vertintojams ar pan.).

Advokatė gali perduoti asmens duomenis valstybės įstaigoms ar institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų jiems pavestas funkcijas. Advokatė taip pat gali atskleisti informaciją kitais atvejais, jei turi padaryti tai pagal įstatymą arba siekdama apginti savo teises ar interesus (įskaitant asmens duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, siekiant išieškoti įsiskolinimus Advokatei).

Advokatė jos tvarkomus asmens duomenis taip pat gali perduoti duomenų tvarkytojams – Advokatei paslaugas teikiantiems paslaugų teikėjams, tokiems kaip informacinių technologijų, apskaitos, archyvavimo, rinkodaros paslaugas teikiančioms įmonėms ar asmenims, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Advokatės nurodymus ir tik ta apimtimi ir tiek, kiek tai yra būtina. Pasitelkdama duomenų tvarkytojus, Advokatė imasi visų reikiamų priemonių, siekdama užtikrinti, kad duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

Kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys?

Jūsų asmens duomenys tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Advokatė, tiek nustatydama asmens duomenų tvarkymo priemones, tiek paties duomenų tvarkymo metu, įgyvendina tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Atitinkamos priemonės nustatomos atsižvelgiant į pavojus, kurie kyla dėl asmens duomenų tvarkymo.

Atkreipkite dėmesį, kad Advokatei taikomos Lietuvos Respublikos advokatūros įstatyme ir Lietuvos advokatų etikos kodekse numatytos advokato veiklos garantijos ir pareigos, tarp kurių ir pareiga saugoti profesinę paslaptį sudarančią informaciją. Todėl, kai BDAR ar įstatymai reikalauja pateikti tam tikrą informaciją, Advokatė gali ją pateikti tik tokia apimtimi, kad nebūtų atskleisti advokato profesinę paslaptį sudarantys duomenys.

Kokios yra Jūsų teisės?

Toliau pateikiama informacija apie Jūsų teises, susijusias su Advokatės vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su Advokate šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu.

 • Jūs galite bet kada susisiekti su Advokate ir pasiteirauti, ar ji tvarko kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei Advokatė saugo ar bet kokiu būdu naudoja Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite Advokatei rašytinį prašymą šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu. Advokatė Jūsų prašymo įvykdymo tikslu gali Jūsų paprašyti patvirtinti savo asmens tapatybę. Teikdami tokį prašymą, laikykitės sąžiningumo ir protingumo principų.

 • Jei esate suteikę Advokatei sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu.

 • Jūs turite teisę prašyti Advokatės ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju Advokatė gali paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją.

 • Jūs turite teisę prašyti Advokatės ištrinti Jūsų asmens duomenis. Ši teisė įgyvendinama BDAR 17 straipsnyje numatytais atvejais.

 • Jūs turite teisę prašyti Advokatės riboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti.

 • Jūs turite teisę į duomenų, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir kuriuos iš Jūsų Advokatė gavo Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu Advokatė perkels Jūsų pateiktų duomenų kopiją.

 • Jūs turite teisę BDAR 21 straipsnyje nustatyta tvarka nesutikti, kad Advokatė naudotų Jūsų asmens duomenis.

Kaip galite įgyvendinti savo teises?

Siekdami įgyvendinti savo teises, prašymus, skundus ar reikalavimus pateikite Advokatei raštu šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais.

Į gautus prašymus, skundus ar reikalavimus Advokatė Jums atsakys raštu teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais. Advokatė stengiasi pateikti Jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų prašymo gavimo.

Jeigu, gavus prašymą, skundą ar reikalavimą, Advokatei kils įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, ji turės teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento.

Nusiskundimai

Jei manote, kad Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės yra ir/ar gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į Advokatę šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu. Advokatė užtikrina, kad tik gavus Jūsų skundą susisieks su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuos apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą. Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, galėsite pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (https://vdai.lrv.lt/).

Atsakomybė

Jūs esate atsakingi už tai, kad Jūsų Advokatei pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdami apie tai informuoti Advokatę el. paštu. Advokatė jokiu atveju nebus atsakinga už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote Advokatės jiems pasikeitus.

Privatumo politika atnaujinta 2024 m. kovo 6 d.

© Giedrė Rimkūnaitė-Manke

Advokatės darbo vieta yra nuotolinė.

© Giedrė Rimkūnaitė-Manke

Advokatės darbo vieta yra nuotolinė.

© Giedrė Rimkūnaitė-Manke

Advokatės darbo vieta yra nuotolinė.

© Giedrė Rimkūnaitė-Manke

Advokatės darbo vieta yra nuotolinė.

© Giedrė Rimkūnaitė-Manke

Advokatės darbo vieta yra nuotolinė.

© Giedrė Rimkūnaitė-Manke

Advokatės darbo vieta yra nuotolinė.