Bendrosios teisinių paslaugų teikimo sąlygos

Bendrosios teisinių paslaugų teikimo sąlygos

Bendrosios teisinių paslaugų teikimo sąlygos

 1. Sutarties sudarymas

1.1.     Šios bendrosios teisinių paslaugų teikimo sąlygos (toliau – Bendrosios sąlygos) yra taikomos visiems advokatės Giedrės Rimkūnaitės-Manke (toliau – Advokatė) klientams ir sudaro dalį Advokatės ir jos kliento (toliau – Klientas) sudaromos teisinių paslaugų sutarties (toliau – Sutartis).

1.2.     Sutartis tarp Advokatės ir Kliento (kartu toliau – Šalys) sudaroma, Šalims sudarant Sutarties specialiąsias sąlygas (toliau – Specialiosios sąlygos). Specialiosios sąlygos sudaromos raštu popieriuje, pasirašant kvalifikuotais ar kitais elektroniniais parašais ir apsikeičiant el. paštu ar per dokumentų pasirašymo platformas ar panašiomis priemonėmis.

1.3.     Esant neatitikimų ar prieštaravimų tarp Bendrųjų sąlygų ir Specialiųjų sąlygų, taikomos Specialiosios sąlygos.

 1. Teisinės paslaugos

2.1.     Pagal Sutartį Advokatė teikia Klientui teisines paslaugas, įskaitant teisines konsultacijas, sutarčių ir kitų teisinių dokumentų rengimą, teisinių nuomonių, išvadų, memorandumų rengimą, pagalbą bei atstovavimą derybose, o taip pat santykiuose su trečiaisiais asmenimis, valstybės ir kitose institucijose ir organizacijose, teismuose ar arbitražuose (toliau – Teisinės paslaugos).

2.2.     Teisinės paslaugos teikiamos tik pagal Lietuvos ir Lietuvoje taikomus tarptautinius bei Europos Sąjungos teisės aktus.

2.3.     Advokatė teikia tik Teisines paslaugas ir neteikia konsultacijų finansų, mokesčių, apskaitos klausimais.

2.4.     Jeigu, teikdama Teisines paslaugas, Advokatė pateikia Klientui nuomonę dėl kitos jurisdikcijos ar kitais klausimais, tokia nuomonė nėra laikoma pagal Sutartį teikiamomis Teisinėmis paslaugomis.

2.5.     Advokatės nuomonė ir rekomendacijos, pateiktos konsultacijose ar dokumentų projektuose, skirtuose Klientui, gali skirtis nuo oficialių institucijų nuomonės ar teisės aktų aiškinimo. Teisinės paslaugos teikiamos vadovaujantis jų teikimo metu galiojančiais teisės aktais, todėl bet koks jų vėlesnis pasikeitimas ar oficialių institucijų nuomonės pateikimas gali turėti įtakos Advokatės anksčiau suteiktų konsultacijų, parengtų dokumentų ar suteiktų kitų Teisinių paslaugų rezultatams.

 1. Teisinių paslaugų teikimas

3.1.     Advokatė teikia Teisines paslaugas rūpestingai ir profesionaliai, laikydamasi advokatų profesinės etikos taisyklių.

3.2.     Teisinių paslaugų teikimo tikslais Advokatė turi teisę laiku gauti iš Kliento visą reikalingą medžiagą bei informaciją Advokatės nurodyta forma.

3.3.     Advokatė gali pasitelkti trečiuosius asmenis Teisinių paslaugų ar susijusių paslaugų teikimui. Jeigu Teisinių paslaugų teikimo tikslais iškyla specialių kompetencijų ar užsienio jurisdikcijos teisininko paslaugų poreikis arba Klientui reikia kitų sričių specialistų (pavyzdžiui, mokesčių konsultantų, auditorių, inžinierių, vertėjų, turto vertintojų ar pan.) konsultacijų ar paslaugų, Advokatė gali surasti ir pasiūlyti Klientui atitinkamai kitą advokatą (ar advokatų kontorą ar profesinę bendriją), užsienio valstybės teisininką ar kitos srities specialistą. Tokiu atveju Advokatė ir Klientas atskirai susitaria dėl sutarties su trečiuoju asmeniu sudarymo bei tokio asmens paslaugų apmokėjimo tvarkos.

3.4.     Klientas turi pateikti Advokatei visą reikalingą medžiagą bei informaciją ir dokumentus, taip pat atlikti visus kitus nuo Kliento priklausančius veiksmus, reikalingus tam, kad Advokatė galėtų tinkamai ir laiku suteikti Teisines paslaugas, bei užtikrinti, kad visa pateikta medžiaga ir informacija yra teisinga, tiksli ir išsami. Klientas visiškai atsako už Advokatei pateiktos medžiagos ir informacijos turinį. Klientas turi užtikrinti, kad visa medžiaga, kurią teikiant Teisines paslaugas Klientas pateiks Advokatei, teisėtai priklausytų Klientui ir/ar Klientas turėtų teisę ją naudoti, o tokią medžiagą naudodama Teisinių paslaugų teikimui Advokatė nepažeistų trečiųjų asmenų teisių ir/ar teisėtų interesų.

 1. Atlyginimas ir atsiskaitymas

4.1.     Teisinėms paslaugoms paprastai yra taikomas Specialiosiose sąlygose nurodytas valandinis įkainis. Prie nurodyto valandinio įkainio pridedamas pridėtinės vertės mokestis (PVM), kai jis yra taikomas.

4.2.     Advokatė ir Klientas gali susitarti dėl fiksuoto atlyginimo už tam tikras konkrečiai sutartas Teisines paslaugas (pavyzdžiui, sutarties ar kito dokumento parengimas) ar Teisinių paslaugų kainos viršutinės ribos („lubų“). Susitarimai dėl atlyginimo už konkrečias Teisines paslaugas paprastai sudaromi elektroniniu paštu.

4.3.     Specialiosiose sąlygose nurodytą valandinį įkainį Advokatė peržiūri ir turi teisę pakeisti kiekvienais kalendoriniais metais. Advokatė turi teisę pakeisti įkainį, apie tai prieš mėnesį informavusi Klientą elektroniniu paštu ar kitaip raštu, o Klientas turi teisę atsisakyti Teisinių paslaugų pagal naujus įkainius.

4.4.     Papildomai Klientas kompensuoja/padengia Advokatei visas išlaidas, susijusias su Kliento reikalų tvarkymu (pavyzdžiui, transporto ir apsigyvenimo/viešbučio, jeigu Advokatei reikia vykti už Vilniaus ribų, pašto ir kurjerinio pašto, žyminiai mokesčiai, vertimų, užsienio ar kitų teisininkų ar kitų sričių specialistų samdymo ir panašios išlaidos).

4.5.     Atlyginimas už Teisines paslaugas mokamas pagal Advokatės pateiktas PVM sąskaitas-faktūras. PVM sąskaitos-faktūros siunčiamos elektroniniu paštu arba teikiamos kitu elektroniniu būdu. PVM sąskaitos-faktūros paprastai pateikiamos suteikus atitinkamas Teisines paslaugas arba, jeigu Teisinės paslaugos teikiamos ilgiau nei vieną mėnesį, - kiekvieno kalendorinio mėnesio pradžioje.

4.6.     Jeigu Šalys nesusitaria kitaip, Klientas apmoka Advokatės pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros pateikimo Klientui dienos, pavedimu į sąskaitoje nurodytą banko sąskaitą. Kliento mokėjimas laikomas atliktu ir Klientas laikomas atsiskaičiusiu nuo to momento, kai visa Kliento mokėtina suma užskaitoma Advokatės nurodytoje banko sąskaitoje.

4.7.     Klientui vėluojant atsiskaityti, už kiekvieną uždelstą dieną skaičiuojami 0,05% dydžio delspinigiai nuo laiku nesumokėtos sumos.

 1. Intelektinės nuosavybės teisės

5.1.     Advokatė suteikia Klientui neišimtinę teisę naudotis turtinėmis teisėmis į Teisinių paslaugų rezultatus, įskaitant autorių teises ir į Teisinių paslaugų rezultatus įtrauktą know-how (toliau – Intelektinės nuosavybės teisės) tokiomis sąlygomis:

5.1.1. Klientas turi teisę Teisinių paslaugų rezultatus naudoti tik Kliento verslo veiklos ar asmeniniais tikslais, dėl kurių buvo teikiamos Teisinės paslaugos, nebent Šalys raštu susitaria kitaip.

5.1.2. Klientas turi teisę naudoti Teisinių paslaugų rezultatus visais Teisinių paslaugų rezultatų naudojimo būdais be apribojimų, kiek tai yra suderinama su nurodytais Teisinių paslaugų rezultatų naudojimo tikslais.

5.1.3. Suteikiamų Intelektinės nuosavybės teisių galiojimo teritorija – visas pasaulis, neribojant teritorijos.

5.1.4. Intelektinės nuosavybės teisės suteikiamos nuo to momento, kai Klientas atsiskaito su Advokate už atitinkamas Teisines paslaugas, ir galioja visą taikomų turtinių Intelektinės nuosavybės teisių galiojimo laikotarpį, numatytą teisės aktuose.

5.2.     Išskyrus atvejus jeigu Šalys susitaria kitaip, siekdama parodyti savo patirtį (pavyzdžiui, teikdama pasiūlymus dėl teisinių paslaugų, rengdama prisistatymus potencialiems klientams ar partneriams, teikdama informaciją žinynams, o taip pat teikdama informaciją apie savo veiklą viešai, įskaitant internete), Advokatė turi teisę viešai ar tretiesiems asmenims atskleisti aplinkybę, kad Advokatė teikia ar teikė Klientui Teisines paslaugas, nurodydama (a) Kliento pavadinimą ir prekių ženklą (logotipą), (b) apibendrintą projekto ar kitų Klientui teiktų paslaugų aprašymą, (c) kitą viešai žinomą informaciją apie konkretų projektą, neatskleisdama jokios su Klientu ar Teisinėmis paslaugomis susijusios konfidencialios informacijos, kuri nėra viešai žinoma.

 1. Asmens duomenys

6.1.     Advokatė, kaip savarankiška duomenų valdytoja, tvarko Kliento ir jo atstovų, darbuotojų, kitų su Kliento pavedimais susijusių asmenų asmens duomenis, taip pat duomenis, kuriuos Advokatė surenka iš kitų šaltinių, teikdama Teisines paslaugas, Teisinių paslaugų teikimo ir administravimo tikslais ir kitais tikslais, kaip nurodyta Advokatės interneto svetainėje skelbiamoje Privatumo politikoje. Visa informacija apie Advokatės atliekamą asmens duomenų tvarkymą, įskaitant asmens duomenų tvarkymo tikslus, teisinį pagrindą, duomenų saugojimo laikotarpį bei duomenų subjektų teises ir jų įgyvendinimą, pateikiama Advokatės interneto svetainėje skelbiamoje Privatumo politikoje.

6.2.     Jei Klientas aiškiai neišreiškė sutikimo dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų siuntimo ir nepaprieštaravo, Specialiosiose sąlygose pažymėdamas „nesutinku“, Advokatė savo teisėto intereso bendrauti su klientais pagrindu gali siųsti Klientui tiesioginės rinkodaros pranešimus (informaciją apie naujienas, renginius ir pan.) elektroniniu paštu. Klientui kiekvieną kartą gavus tiesioginės rinkodaros pranešimą, yra suteikiama galimybė atsisakyti tiesioginės rinkodaros pranešimų, pranešant apie tai Specialiosiose sąlygose nurodytu Advokatės elektroniniu paštu ar kitokiu būdu, kuris bus nurodytas pranešime.

 1. Pinigų plovimo prevencija ir sankcijų kontrolė

7.1.     Įstatymų numatytais atvejais Advokatei yra taikomi ir ji privalo laikytis tam tikrų reikalavimų dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos bei sankcijų kontrolės, įskaitant Advokatės pareigą gauti Kliento ir kitų asmenų asmens tapatybės dokumentus, dokumentus, pagrindžiančius pinigų kilmę, bei kitą informaciją, ir informuoti atitinkamas institucijas apie tam tikras operacijas grynaisiais pinigais ar galimai su pinigų plovimu susijusias operacijas.

7.2.     Vykdydama šias pareigas, Advokatė tiek prieš Sutarties sudarymą, tiek Sutarties vykdymo metu turi teisę paprašyti Kliento pateikti reikalingus dokumentus ir informaciją tiek apie patį Klientą, jo naudos gavėjus ir atstovus, tiek apie kai kuriuos trečiuosius asmenis. Klientui nepateikus visų Advokatės prašomų dokumentų ar informacijos, Advokatė turi teisę nesudaryti Sutarties, o sudarytą Sutartį vienašališkai nutraukti, raštu (įskaitant elektroniniu paštu) pranešdama apie tai Klientui.

7.3.     Jeigu Advokatė privalės pranešti apie galimą pinigų plovimą vykdydama Kliento pavedimą, Advokatė gali negalėti informuoti Kliento apie tai, kad buvo pranešta atitinkamoms institucijoms ir dėl kokių priežasčių.

 1. Konfidencialumas

8.1.     Advokatė įsipareigoja laikyti paslaptyje ir neatskleisti tretiesiems asmenims informacijos, kurią ji gavo iš Kliento teikdama Teisines paslaugas pagal šią Sutartį, ir kiekviena Šalis įsipareigoja laikyti paslaptyje ir neatskleisti tretiesiems asmenims Specialiųjų sąlygų turinio.

8.2.     Šalys įsipareigoja laikyti paslaptyje ir neatskleisti tokios konfidencialios informacijos jokiai trečiajai šaliai, išskyrus: (a) kai tokią konfidencialią informaciją atskleisti reikalauja įstatymas, arba (b) toks atskleidimas yra būtinas tinkamai vykdyti įsipareigojimus pagal Sutartį, arba (c) Šalys raštu susitaria ją atskleisti.

8.3.     Šalys susitaria laikytis konfidencialumo įsipareigojimo neribotą laiką.

 1. Atsakomybė

9.1.     Jeigu šioje Sutartyje nenumatyta kitaip, tuo atveju, jeigu kuri nors Šalis įvykdo kurio nors Sutartyje įtvirtinto įsipareigojimo pažeidimą arba nevykdo įsipareigojimų, ir per 30 (trisdešimt) dienų nuo tos dienos, kai gavo raštišką kitos Šalies pranešimą, kuriame reikalaujama ištaisyti pažeidimą arba įvykdyti įsipareigojimą, Šalis pažeidėja neištaiso ar atsisako ištaisyti pažeidimą ar įvykdyti įsipareigojimą, Šalis pažeidėja privalo kompensuoti visus nuostolius, kuriuos ji padarė nukentėjusiajai Šaliai.

9.2.     Advokatė bus atsakinga tik esant kaltei. Išskyrus Advokatės tyčią ir didelį neatsargumą, Advokatė bus atsakinga tik už tiesioginius finansinius Kliento nuostolius, neviršijančius dvigubos Kliento Advokatei už atitinkamas Teisines paslaugas, dėl kurių kyla Advokatės atsakomybė, sumokėtos atlyginimo sumos. Advokatė neatsako už netiesioginius nuostolius, įskaitant negautą pelną. Advokatė neatsako tretiesiems asmenims už veiksmus Kliento vardu.

9.3.     Advokatė nėra atsakinga už kitus teisininkus, konsultantus ar trečiuosius asmenis, dalyvaujančius paslaugų teikime Klientui, įskaitant konsultantus, kuriuos Advokatė pasamdė gavusi Kliento sutikimą. Advokatė neatsako už nuostolius (žalą), jeigu Klientas naudoja Teisinių paslaugų rezultatus bet kuriuo kitu tikslu nei tuo, dėl kurio jie buvo pateikti Klientui.

 1. Pranešimai

10.1.     Visi Šalių pranešimai ar kita informacija turi būti pateikiami raštu ir (a) siunčiami el. paštu, (b) siunčiami registruotu ar kurjerių paštu arba (c) įteikiami pasirašytinai Šaliai (jos teisėtam atstovui) Specialiosiose sąlygose nurodytais elektroninio pašto arba pašto adresais arba bet kuriuo kitu Bendrosiose sąlygose numatyta tvarka Šalies nurodytu el. pašto ar kitu adresu. Kai Sutartyje nurodyta, kad pranešimas pateikiamas raštu, gali būti taikomas bet kuris iš šiame punkte nurodytų pranešimo pateikimo būdų.

10.2.     El. paštu išsiųstas pranešimas ar kita informacija bus laikoma gauta jos faktinio išsiuntimo dieną arba kitą darbo dieną, jeigu elektroninio laiško išsiuntimo diena buvo ne darbo diena arba jeigu elektroninis laiškas buvo išsiųstas darbo dienomis po 18.00 val. (pranešimo ar informacijos gavėjo vietos laiku). Registruotu ar kurjerių paštu siunčiami pranešimai ar kita informacija yra laikomi tinkamai įteiktais, kai yra išsiųsti atitinkamai registruotu ar kurjerių paštu.

10.3.     Pasikeitus Šalies adresui ir/ar kitiems rekvizitams, Šalis turi apie tai informuoti kitą Šalį ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas.

 1. Sutarties galiojimas ir nutraukimas

11.1.     Sutartis tarp Advokatės ir Kliento įsigalioja nuo Specialiųjų sąlygų sudarymo momento.

11.2.     Sutartis galioja neterminuotai, kol Advokatė teikia Klientui teisines paslaugas. Jeigu 6 (šešis) mėnesius iš eilės Advokatė negauna Kliento prašymo (pavedimo) Teisinėms paslaugoms teikti, tarp Kliento ir Advokatės sudaryta Sutartis automatiškai pasibaigia.

11.3.     Bet kuri Šalis turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, pranešdama apie tai kitai Šaliai raštu prieš 10 (dešimt) dienų, nebent Šalys raštu susitaria dėl kitokio termino.

11.4.     Advokatė turi teisę atsisakyti būti Kliento advokatu ir nutraukti Sutartį, raštu apie tai pranešdama Klientui ir toks nutraukimas įsigalioja nedelsiant, jeigu Klientas nebendradarbiauja, kyla įtarimas dėl pinigų plovimo ar sankcijų pažeidimo, neatliekami mokėjimai, arba dėl kitų pagrįstų priežasčių.

11.5.     Pasibaigus Sutarčiai ar ją nutraukus, Advokatės pareiga vengti interesų konflikto pasibaigia praėjus 6 (šešiems) mėnesiams nuo paskutinio Advokatės vykdyto Kliento prašymo (pavedimo) Teisinėms paslaugoms teikti.

 1. Taikoma teisė ir ginčų sprendimas

12.1.     Sutartis yra sudaroma ir turi būti aiškinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

12.2.     Bet kokie iš Sutarties kylantys arba su ja susiję ginčai, nesutarimai ar pretenzijos, taip pat Sutarties pažeidimo, nutraukimo ar galiojimo klausimai pirmiausia yra sprendžiami derybų keliu, vadovaujantis Šalių bendradarbiavimo ir geranoriškumo principais.

12.3.     Nepavykus pasiekti susitarimo per 30 (trisdešimt) dienų, Klientas turi teisę kreiptis į Lietuvos advokatūrą ar Lietuvos Respublikos teismą. Toks ginčas ar nesutarimas sprendžiamas Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo ir kitų įstatymų nustatyta tvarka.

Bendrosios sąlygos paskutinį kartą atnaujintos: 2024-02-23

Download

© Giedrė Rimkūnaitė-Manke

Advokatės darbo vieta yra nuotolinė.

© Giedrė Rimkūnaitė-Manke

Advokatės darbo vieta yra nuotolinė.

© Giedrė Rimkūnaitė-Manke

Advokatės darbo vieta yra nuotolinė.

© Giedrė Rimkūnaitė-Manke

Advokatės darbo vieta yra nuotolinė.

© Giedrė Rimkūnaitė-Manke

Advokatės darbo vieta yra nuotolinė.

© Giedrė Rimkūnaitė-Manke

Advokatės darbo vieta yra nuotolinė.